پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

این پرسشنامه توسط رالف کریتسن  (2006) طراحی گردیده و دارای 13  گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (Word)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: رالف کریتسن  (2006)