پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

این پرسشنامه توسط آرش شاه و همکاران در سال (2007) طراحی گردیده و دارای  7 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: آرش شاه و همکاران در سال (2007) 


خرید آنلاین